Het klimaat verandert en dat brengt grote gevolgen met zich mee. Door extremer weer ontstaat er wateroverlast, hittestress, schade aan groen en funderingen en grotere periodes van droogte.

Dit heeft gevolgen voor de samenleving en vooral voor de directe leefomgeving en openbare ruimte. Waterpieken moeten niet door het riool opgevangen worden maar geborgen in de openbare ruimte. Een voorbeeld daarvan is een wadi (hier meer info). Ook moet er gekeken worden naar de effecten van hitte en de gevolgen van langdurige droogte.

Klimaatadaptie vraagt ruimtelijke ingrepen en aangepast beheer. Wet- en regelgeving is hiervoor erg belangrijk. Zo regelt de Waterwet het beheer van oppervlaktewater en moet voor betere samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening zorgen.

Bij gebiedsontwikkeling moet er een watertoets gedaan worden. Het doel van de watertoets is het waarborgen van waterbelangen in ruimtelijke plannen en regelgeving. Ingrepen in de openbare ruimte mogen dus geen wateroverlast met zich mee brengen.

Het verschilt per gebied hoe klimaatadaptie het beste toegepast kan worden. Elke leefomgeving heeft bepaalde inrichtingsvoorkeuren. Met Beter Buiten met Waterpas wordt per leefomgeving ook gekeken hoe waterbeleid het beste geïntegreerd kan worden in de wijk.