Een mooi werkveld waar Waterpas zich thuis in voelt is de wereld van water en groen. Bij water denken we al snel aan drinkwater of oppervlaktewater. Van een wolkbreuk kijken we niet zo snel meer op. Dat drinkwater in Nederland zo uit de kraan komt is voor ons niet bijzonder. Maar waar komt al dat water vandaan en waar gaat het naar toe? En hoe krijgt water een plek in de openbare ruimte?

Waterpas maakt een groei en ontwikkeling door waar het thema “water” een belangrijke rol in vervult. Ons adviesbureau richt zich daarbij op de volgende disciplines:

  • drinkwater; (tracéstudies en zakelijk rechten)
  • afvalwater; (tracéstudies, rioleringsadviezen en zakelijk rechten)
  • oppervlaktewater; (watergebiedsplannen, infiltratieberekeningen, peilbesluiten en maatregelenplannen)
  • waterkeringen. (conditionering kabels en leidingen en omgevingsmanagement)

Binnen deze disciplines vervullen wij een adviserende rol en dragen bij aan een divers pallet van civieltechnische producten. Wij zijn een praktisch adviesbureau waar kwaliteit op nummer één staat.

 

In nieuwbouwsituaties mag regenwater niet langer via het riool worden afgevoerd, daarom vangen we het op in wadi’s. Wadi’s zijn ondiepe buffers in de grond, bedekt met zand, grind en gras, die bij een bui tijdelijk vollopen. De regen kan daar rustig de grond inzakken, een andere vorm van natuurlijke infiltratie. Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.

Wadi’s zijn onderdeel van het pallet aan oplossingen om het watersysteem te verbeteren. Een goed ontworpen wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het overstorten van water, verbetert het de waterkwaliteit, beperkt het verdroging en blijft het grondwater op peil.

 

 

 

Waterpas adviseert opdrachtgevers wanneer er behoefte is aan integrale wateroplossingen. In Nederland beschermen we ons al lang niet meer alleen tegen hoge waterstanden, maar bereiden we ons ook voor op de toekomst waar perioden met (te) veel of weinig neerslag eerder regel dan uitzondering zullen vormen. Hierbij maakt Waterpas gebruik van een softwareprogramma: SOBEK.

Met dit programma optimaliseert en dimensioneert Waterpas drainagesystemen, het ontwerp van riolering (overstorten) en andere aan- of afvoersystemen.

 

 

Waterpas is de laatste jaren meer en meer betrokken bij het ontwerp van gemalen. Zowel voor rioolgemalen als oppervlaktewatergemalen hebben wij diverse ontwerpen gemaakt. Wij beschikken over de kennis en kunde om het hele traject van ontwerp, aanbesteding en realisatie te begeleiden. Waterpas beheerst niet alleen de technische kant, maar ook de aspecten met betrekking tot de procesmatige kant. Denk hierbij aan het schrijven en controleren van bestekken of vraagspecificaties, advies over de aanbestedingsvorm en de aanbestedingsbegeleiding tot en met gunning. U kunt altijd rekenen op een nuchtere aanpak en praktisch advies.

 

 

Het realiseren van groen en het ruimte bieden aan water draagt bij aan het oplossen van de waterproblematiek en het creëren van een gezonde leefomgeving, maar niet iedere oplossing wordt gewaardeerd door bewoners. Dit is een gemiste kans om ook de tevredenheid van een buurt te verbeteren.

Bij het bieden van oplossingen voor groen- en watervraagstukken houdt Waterpas rekening met de wensen van diverse leefstijlen. Hierbij gebruiken we de leefstijlenmethodiek (BSR-model) van SmartAgent Marketresponse. Met deze methodiek creëren wij een leefomgeving waar men zich thuis voelt en bieden wij effectieve oplossingen om een gezonde leefomgeving te creëren waarbij er ruimte wordt gegeven aan water.

Parken
Parken kennen vele verschijningsvormen. Van Engelse landschapsstijl tot modern en minimalistisch, een landschapsontwerp blijft innoveren. Maar niet ieder park spreekt dezelfde doelgroep aan. De uitstraling en functionaliteit van een park zijn bepalend voor het gebruik. Het juiste park op de juiste plek is een waardevolle toevoeging voor de buurt, de stad of de regio. Leefstijlgericht werken helpt om de juiste keuzes te maken in vorm, functie en voorzieningen. Onderstaand diagram geeft een impressie van de mogelijkheden, waarbij de leefstijlen uit het BSR model de basis vormen.

Water
Waterelementen in de openbare ruimte zijn nuttig, bijvoorbeeld om regenwater te bergen, maar het kan ook leuk, mooi, interessant of educatief zijn! Het thema ‘water’ staat hoog op de agenda bij rijksoverheid, provincies, gemeente, én bij Beter Buiten.

Ook binnen de wateropgave kan leefstijlgericht werken sturing bieden. Bijvoorbeeld in de keuze tussen zichtbare berging, zoals een wadi of een waterplein, en onzichtbare oplossingen, in de vorm van infiltratiekratten. Afhankelijk van de bewonersbehoefte en de bergingsbehoefte kan water worden ingezet als waardevol element in de openbare ruimte.

Onderstaand model geeft een beeld van kansen voor water in de openbare ruimte, waarbij de diversiteit aan leefstijlen resulteert in een breed scala aan oplossingen. Onderstaand diagram geeft per leefstijlkleur een impressie van de mogelijkheden.

 

 

Wat als een tankwagen omvalt en daarbij benzine verliest? Hoe wordt voorkomen dat deze verontreiniging verspreid wordt in het oppervlaktewater of grondwater?  Bij welke overstort of uitlaat moet ik gaan monitoren? Hoe reageert je systeem op onverwachte scenario’s waarbij de waterkwaliteit en ecologie gevaar loopt en hoe ga je daar mee om?

Dit soort vragen worden beantwoord met behulp van calamiteitenkaarten. Hierop staat aangegeven welke middelen in een gebied aanwezig zijn om overlast en schade van calamiteiten te isoleren. Deze kaarten worden opgesteld met behulp van onder andere de hoogte-, riool-, bodem- en leggergegevens. Hiermee kan de stroomrichting van het water en verontreiniging worden bepaald. We helpen u graag bij het opstellen van dergelijke calamiteitenkaarten.

Stroomschema Stompwijk

Aanwezige pompen en gemalen in Stompwijk

 

Om de openbare ruimte op een duurzame en goede manier te kunnen beheren moeten eisen gesteld worden aan ontwerpen en materialen. Deze eisen staan vermeld in een document zoals Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) of een Programma voor Standaardinrichting (PvS). De eisen in deze documenten zijn echter niet up-to-date wanneer gekeken wordt naar de ambities uit het Deltaplan ‘Ruimtelijke adaptatie’. Inrichtingselementen die een oplossing bieden tegen wateroverlast, droogte of hitte passen vaak niet binnen de eisen. Het is een pré om de LIOR/DIOR/PvS aan te passen naar klimaatadaptieve versies zodat de openbare ruimte in toekomstige ontwikkelingen beter ontworpen wordt. Met de ervaring die Waterpas de afgelopen jaren heeft opgedaan met klimaatbestendige en water-robuuste inrichting kunnen we uw documenten helpen updaten.

 

 

Bij de invoering van de Omgevingswet, gepland in 2020, vervalt de verplichting tot het opstellen van een Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) met daarin de huidige situatie en doelstellingen voor de komende vijf jaar wat betreft de waterhuishouding binnen de gemeente. Toch moet de rioolheffing worden onderbouwd in de omgevingsvisie. Inhoudelijk verandert in principe enkel de naam. Het opgaan van het GRP in de omgevingsvisie en onderliggende documenten biedt wel de kans om een integrale oplossing voor hemelwater te vinden in combinatie met het openbaar groen.

 

 

Actuele en betrouwbare gegevens zijn cruciaal voor een gemeente, waterschap of provincie. Hierbij komt ook dat gegevensbeheer een belangrijke taak is. Goed gegevensbeheer is de basis voor het uitvoeren van zinvol rioolbeheer. Met behulp van een beheerpakket zoals Kikker kan Waterpas helpen bij het verwerken van revisiegegevens, inlezen van inspecties tot het maken van programmabegrotingen en renovatieadviezen. Dit maakt het uitvoeren van projecten en maken van beleidsplannen overzichtelijker.

Gegevensbeheer in Kikker

 

Een gescheiden stelsel is tegenwoordig de norm. Daarnaast zorgt klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de openbare ruimte voor een steeds grotere rol voor de afwatering in de openbare ruimte. Daarbij worden volop wadi’s, waterbergende wegen, infiltratievelden, etc. toegepast. Het ontwerp van het rioleringsstelsel is daarmee complexer geworden dan het al was. Waterpas heeft in meerdere projecten al ontworpen met deze vormen van waterbergen en wil u graag helpen bij het waterrobuust inrichten van nieuw te ontwikkelen gebieden of het inpassen van deze maatregelen in al bestaande gebieden. We helpen u ook graag met de ingenieursdiensten bij vervanging, renovatie of herstel van riolering.

Vasthouden, bergen en afvoeren

 

Een ‘klimaatstresstest’ wordt gebruikt om kwetsbare plekken voor overstroming, wateroverlast, droogte en hitte te bepalen met als doel in te spelen op plaatsen waar een lokale adaptatiestrategie nodig is. Met behulp van de Handreiking Stresstest Light kan eenvoudig een verkenning worden gedaan om mogelijke kwetsbare plekken aan te wijzen in het plangebied. In het Deltaplan ‘Ruimtelijke Adaptatie’ is afgesproken dat alle overheden deze eerste gestandaardiseerde stresstest in 2018 moeten hebben uitgevoerd. Naast deze gestandaardiseerde stresstest is het ook mogelijk een verdiepende stresstest uit te voeren. Heeft uw gemeente de stresstest al uitgevoerd? Zo niet, dan voert Waterpas deze graag uit voor uw gebied. Is er sprake van een nieuwe ontwikkeling in uw gemeente? Waterpas voert ook dan een update van de stresstest uit.

Bent u ontwikkelaar en wilt u weten in welke mate uw plan klimaatadaptief is? Waterpas beoordeelt dit graag door het uitvoeren van een stresstest mini.

Gestandaardiseerde stresstest

 

 

 

 

In navolging van de uitgevoerde stresstesten wordt een risicodialoog gestart. De knelpunten vanuit de stresstesten worden besproken, de risico’s ingeschat en een prioriteitenlijst wordt opgesteld. Het resultaat van de risicodialoog is uiteindelijk een adaptatieplanning. In deze planning worden projecten opgestart om de knelpunten op te lossen.

Wilt u niet wachten met het inpassen van klimaatadaptieve maatregelen tot 2020? Waterpas is u graag tot dienst om de lopende en komende plannen klimaatadaptief te realiseren.

 

 

De afdeling Water en Groen behandelt binnen waterpas alle water en groen gerelateerde vraagstukken in de openbare ruimte.

Even voorstellen: Nika

Eind augustus 2018 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit Twente. Ik heb hier de bachelor Civiele Techniek gedaan en heb mijn master afgerond in Water Engineering and Management. Sinds oktober 2018 werk ik bij Waterpas als adviseur water. Ik heb in deze korte periode al veel geleerd over wat komt kijken bij het ontwerpen van riolering. Tijdens mijn studie heb ik veel gefocust op het ontwerpen van constructies als dijken en de theorie van waterstromen in rivieren en oceanen en morfologie. Verder heb ik me bezig gehouden met hydrologie, waarin ik ook mijn afstudeeronderzoek heb gedaan. Ik hoop de komende periode nog meer te leren wat er komt kijken bij het werken bij een ingenieursbureau.

Even voorstellen: René

In 2017 ben ik gestart bij Waterpas als tekenaar/werkvoorbereider met een afgeronde bachelor Civiele Techniek van de Hanzehogeschool te Groningen op zak en drie jaar werkervaring elders in het vakgebied. In de afgelopen twee jaar heb ik de Basisopleiding Riolering (BOR) en de cursus geohydrologie bij Wateropleidingen afgerond. Met deze kennis ben ik in de adviseursrol riolering en water gekropen. Van beleid tot ontwerp en beheer schuif ik graag bij u aan om invulling te geven aan de gemeentelijke watertaken. Bij Waterpas maak ik onder andere rioolontwerpen met behulp van een dynamisch model waar met een analytische benadering de hybride stelselonderdelen zoals infiltratievoorzieningen worden toegevoegd. Ook vervanging of reconstructies van bestaande riolering behoort tot mijn takenpakket. Hierbij altijd zoekend naar kansen en met begrip voor de eindgebruiker, de bewoners. Een klimaatbestendige en water-robuuste inrichting van uw gebied kunt u zonder zorgen aan ons overlaten.

Overige diensten