Een mooi werkveld waar Waterpas zich thuis in voelt is de wereld van water en groen. Bij water denken we al snel aan drinkwater of oppervlaktewater. Van een wolkbreuk kijken we niet zo snel meer op. Dat drinkwater in Nederland zo uit de kraan komt is voor ons niet bijzonder. Maar waar komt al dat water vandaan en waar gaat het naar toe? En hoe krijgt water een plek in de openbare ruimte?

Waterpas maakt een groei en ontwikkeling door waar het thema “water” een belangrijke rol in vervult. Ons adviesbureau richt zich daarbij op de volgende disciplines:

  • drinkwater; (tracéstudies en zakelijk rechten)
  • afvalwater; (tracéstudies, rioleringsadviezen en zakelijk rechten)
  • oppervlaktewater; (watergebiedsplannen, infiltratieberekeningen, peilbesluiten en maatregelenplannen)
  • waterkeringen. (conditionering kabels en leidingen en omgevingsmanagement)

Binnen deze disciplines vervullen wij een adviserende rol en dragen bij aan een divers pallet van civieltechnische producten. Wij zijn een praktisch adviesbureau waar kwaliteit op nummer één staat.

In nieuwbouwsituaties  mag regenwater niet langer via het riool worden afgevoerd, daarom vangen we het op in wadi’s. Wadi’s zijn ondiepe buffers in de grond, bedekt met zand, grind en gras, die bij een bui tijdelijk vollopen. De regen kan daar rustig de grond inzakken, een andere vorm van natuurlijke infiltratie.’ Doordat wadi’s beplant zijn, passen ze goed in groengebieden en groenstroken.

Wadi’s zijn onderdeel van het pallet aan oplossingen om het watersysteem te verbeteren. Een goed ontworpen wadisysteem buffert en infiltreert regenwater; hierdoor minimaliseert het systeem overstort, verbetert het de waterkwaliteit, beperkt het verdroging en blijft het grondwater op peil.

 

Waterpas adviseert opdrachtgevers wanneer er behoefte is aan integrale wateroplossingen. In Nederland beschermen we ons al lang niet meer alleen tegen hoge waterstanden, maar bereiden we ons ook voor op de toekomst waar perioden met (te) veel of weinig neerslag eerder regel dan uitzondering zullen vormen. Hierbij maakt Waterpas gebruik van een software programma; SOBEK.

Met dit systeem optimaliseert en dimensioneert Waterpas drainage systemen, ontwerp van  riolering (overstorten) en andere aan- of afvoersystemen.

Waterpas is de laatste jaren meer en meer betrokken bij het ontwerp van gemalen. Zowel voor rioolgemalen als oppervlaktewater gemalen hebben wij diverse ontwerpen gemaakt. Wij beschikken over de kennis en kunde om het hele traject van ontwerp, aanbesteding en realisatie te begeleiden. Waterpas beheerst niet alleen de technische kant, maar ook de aspecten met betrekking tot de procesmatige kant. Denk hierbij aan het schrijven en reviewen van bestekken of vraagspecificaties, advies over de aanbestedingsvorm en de aanbestedingsbegeleiding tot en met gunning. U kunt altijd rekenen op een nuchtere aanpak en een praktisch advies.

Het realiseren van groen en het ruimte bieden aan water draagt bij aan het oplossen van de waterproblematiek en het creëren van een gezonde leefomgeving, maar niet iedere oplossing wordt gewaardeerd door bewoners. Dit is een gemiste kans om ook de tevredenheid van een buurt te verbeteren.

Bij het bieden van oplossingen voor groen- en watervraagstukken houdt Waterpas rekening met de wensen van diverse leefstijlen. Hierbij gebruiken we de leefstijlenmethodiek (BSR-model) van SmartAgent Marketresponse. Met deze methodiek creëren wij een leefomgeving waar men zich thuis voelt en bieden wij effectieve oplossingen om een gezonde leefomgeving te creëren waarbij er ruimte wordt gegeven aan water.

Parken
Parken kennen vele verschijningsvormen. Van Engelse landschapsstijl tot modern en minimalistisch, een landschapsontwerp blijft innoveren. Maar niet ieder park spreekt dezelfde doelgroep aan. De uitstraling en functionaliteit van een park zijn bepalend voor het gebruik. Het juiste park op de juiste plek is een waardevolle toevoeging voor de buurt, de stad of de regio. Leefstijlgericht werken helpt om de juiste keuzes te maken in vorm, functie en voorzieningen. Onderstaand diagram geeft een impressie van de mogelijkheden, waarbij de leefstijlen uit het BSR model de basis vormen.

Water
Waterelementen in de openbare ruimte zijn nuttig, bijvoorbeeld om regenwater te bergen, maar het kan ook leuk, mooi, interessant of educatief zijn! Het thema ‘water’ staat hoog op de agenda bij rijksoverheid, provincies, gemeente, én bij Beter Buiten.
Ook binnen de wateropgave kan leefstijlgericht werken sturing bieden. Bijvoorbeeld in de keuze tussen zichtbare berging, zoals een wadi of een waterplein, en onzichtbare oplossingen, in de vorm van infiltratiekratten. Afhankelijk van de bewonersbehoefte en de bergingsbehoefte kan water worden ingezet als waardevol element in de openbare ruimte.
Onderstaand model geeft een beeld van kansen voor water in de openbare ruimte, waarbij de diversiteit aan leefstijlen resulteert in een breed scala aan oplossingen. Onderstaand diagram geeft per leefstijlkleur een impressie van de mogelijkheden.

Overige diensten