Waterpas Expertise in kostenraming

Elk project heeft zijn uitdagingen. In technische zin is heel veel mogelijk maar het budget is een belangrijk component voordat een project nader uitgewerkt kan worden.

Van groot belang bij het maken van financiële onderbouwingen en het opstellen van ramingen is:

  • heldere communicatie met de opdrachtgever wat er geraamd moet worden (projectscope);
  • de gewenste ambitie;
  • hoe er geraamd gaat worden (type raming);
  • een eenduidig gebruik van begrippen het gebruik van kostensoorten.

Waterpas kan haar opdrachtgevers hierin in elke projectfase adviseren.

 Studiefase: opstellen van variantenramingen en schetsontwerpramingen op basis van kentallen, met behulp van Standaard Systematiek Kostenramingen (SSK), conform CROW-publicatie 137. Ramingen zijn geschikt voor het afwegen van varianten en als toets voor de financiële haalbaarheid van projecten.

Planfase: opstellen van ontwerpramingen op basis van eenheidsprijzen, tevens in SSK-formaat. Ramingen worden gebruikt voor andere (gebieds-)exploitaties en / of budgettoetsing.

Realisatiefase: opstellen van contract ramingen met behulp van onderbouwde eenheidsprijzen, vaak op basis van RAW-bestekken. Ramingen dienen als referentie voor budgetbewaking en als vergelijkingsmateriaal voor aanbiedingen van inschrijvers op contracten.

Beheerfase: opstellen van beheerkostenramingen op basis van gekozen beleidsprofielen, bijbehorende onderhoudsfrequenties en areaalhoeveelheden. Voornamelijk gebaseerd op CROW-publicatie 145. Ramingen zijn bruikbaar voor het bepalen van (jaarlijkse) onderhoudsbudgetten.

Second opinion: controleren en beoordelen van ramingen opgesteld door de opdrachtgever of een derde partij.

Bovengenoemde expertise zetten wij graag in bij grootschalige gebiedsontwikkelingen om uw grondexploitatie financieel goed te onderbouwen. Ook is onze advisering gehanteerd worden om uw vervangings- en onderhoudswerken goed te budgetteren. Voor uw Meerjarenbegrotingen, jaarprogramma’s of specifieke projecten.